Bản Dạng Lãnh Đạo, Sự Trao Quyền, Quản Lý Phản Hồi, Và Môi Trường Làm Việc Đa Văn Hoá