Bạn có nhớ lần đầu tiên bạn bị cha mẹ đánh đòn là khi nào không?